НВО ИТ 20/21
НВО ИТ Условие

Основи на Java

1. Въведение Java- Преговор
2. Оформяне на изходните данни- Преговор
3. Условен оператор 1-ва част- Преговор
3. Условен оператор 2-ра част- Преговор
4. Многовариантен избор
5.Циклични алгоритми
6.Циклични алгоритми - while
7.Вложени цикли
8.Тест
9.Масиви - едномерни
10.Масиви - сортиране
11.Масиви - общи задачи
12.Двумерни масиви
13. Масиви- ОБОБЩЕНИЕ
14. Методи
15. Методи - упражнение
16. Рекурсия
17. Задачи от Комбинаторика
18. String
19. ArrayList

Графичен потребителски интерфейс - Java Swing

20. Запознаване с ГПИ
21. Форматиране и подреждане на компонентите
22. RadioButton; CheckBox
23. ComboBox
24. Създаване на меню
25. Проект1
26. Проект2
27. Проект3
28. Задачи с цикли
29. Списъчна кутия JList
30. Таблици JTable
31. Draw
32. Обобщение 10 клас

Java ООP

33. Основи на Обектно-ориентираното програмиране